Před nebeskou branou

Posted on

Buď k sobě upřímný a nepřemýšlej nad odpovědí… vezmi tu, která se jako první vynoří ve Tvém srdci:

 

Až  budeš stát před poslední branou ve svém životě a Pán se Tě zeptá:

„Proč bych Tě měl pustit dovnitř?“

co odpovíš?

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Kolik času tam asi budeš mít na rozmyšlenou?

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Nebudeš se rozmýšlet (na to jsi měl čas na zemi), odpověď už bude zapsaná ve Tvém srdci….. jen ji vyslov…

 

 

 

 

 

Tak jaká je?

 

  • Možná jsi odpověděl: Protože jsem chodil do kostela, ke svátostem, protože jsem se pravidelně účastnil bohoslužeb, modlil jsem se, protože jsem četl Bibli, protože jsem po zpovědi, protože jsem byl pokřtěn, protože jsem členem té a oné církve, protože jsem získal odpustky, protože jsem se modlil modlitby se zaslíbením dostání se do nebe, protože jsem absolvoval „první pátky“ a „první soboty“….

Jenže i farizeové dodržovali všechny náboženské předpisy a do nebe je to nedostalo…

 

  • Možná jsi odpověděl: Protože jsem dodržoval desatero, protože jsem se snažil být dobrým, protože jsem hodně pracoval, protože jsem přispíval na chudé, protože jsem se obětoval, protože jsem četl…, protože pan farář říkal… …

Jenže žádný skutek do nebe ještě nikoho nepropašoval…

 

  • Možná jsi odpověděl:  Protože jsem křesťan,  protože věřím v Boha, protože mám tu pravou víru, protože jsem Bohu sloužil, protože jsem Bohu daroval své srdce, protože jsem dostal dar jazyků….

Bacha na to!

 

 

Co mají ty odpovědi společné s touto?

Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?“

 

– i tady nazývají Ježíše svým Pánem a skutečně si myslí, že jejich Pánem je

– snaží se přednést důvody, proč jsou právě oni nebe hodni

 

Ale přesto je Ježíšova odpověď naprosto neočekávaná:

„Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“

 

Jestli jsi odpověděl „protože já…..“ buď to pro Tebe varováním…. brána může zůstat zavřená…

Protože spoléháš na své činy a na své poklady, i ty budeš dobyt!“ (Jer 48,7)

 

Do nebe nás nedostane nic z nás, ani náš skutek, ani naše zbožné chování, ani naše příslušnost k nějaké skupině, ani naše víra, ale Ježíš… Jeho dílo na kříži…..

  • … protože Ty, Pane, jsi mě vykoupil, protože Ty jsi mi dal věčný život, protože Ty jsi mi odpustil, protožeTy jsi se nade mnou slitoval, protože Ty jsi mi dal milost, protože Ty jsi místo mne proléval krev, protože Ty jsi mne ospravedlnil, protože Ty jsi mne učinil Božím dítětem…..

 

Vejde jen ten, kdo činí vůli Otce, kdo slyší Slovo a činí jej… (viz Mt 7:20-24)

… a Otcovou vůlí není spoléhat se sami na sebe, své skutky, náboženskou příslušnost nebo druhé lidi… máme se spoléhat na Boha, protože jen On je Spasitel…

„Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. … Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.“ (Jer 17:5,7)
Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami. Je dobré spolehnout se na milost a nikoli na předpisy o pokrmech (sem si doplňte jakékoli předpisy); kdo je dodržoval, nic tím nezískal. Hebrews 13:9

Spoléháš na Jeho milost? Na to, že se prostě nad Tebou slitoval?

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Hebrews 11:1

Na koho a na co spoléháš? Spoléháš se na Ježíše Krista a Jeho dílo? Je pro Tebe přijetí do Božího království to, v co doufáš, to, čím jsi si jist, přesto, že to nevidíš? Spoléháš na Boží zaslíbení a jsi si jist?

 

….. PROTOŽE TY, PANE….