Oblečte plnou Boží zbroj

Posted on

Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘
a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.
V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia,

Kolikrát jsem tento text četla bez porozumění… slova, slova.. nerozuměla jsem. Jaká přilba, jaký pancíř?.. Ještě tak mi docházel štít víry a meč Ducha – Boží Slovo… to je myslím pochopitelné téměř každému.

….až jednoho dne… četla jsem a rozuměla…

Proti komu je tady boj, je jasné.. a je jasné že do duchovního boje potřebujem duchovní zbraně. My sami nejsme schopni duchovním bytostem oponovat. Musí za námi stát VÍTĚZ…

Pro ukázku duchovního boje bez Vítěze za zády – Sk 19:13-16:

Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali: „Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel.“
Tak to dělalo sedm synů Skévy, prý židovského velekněze.
Ale zlý duch jim řekl: „Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy?“
Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran.

Mysleli, že mají moc, ale ve skutečnosti Bohu nepatřili, tudíž ani neměli potřebný „arzenál“ Tak než do něčeho půjdeme, ujistěme se, že to není naše „one-man-show“, že to není boj, do kterého se svévolně pyšně vrháme, ale že jdeme na výzvu Krále a s Jeho pomazáním. Můžete namítnout, že duchovní boj je jen pro speciálně vybrané lidi v rámci církve.. Komu ale psal Pavel tenhle dopis? Všem věřícím v Efezu! Každý věřící má bojovat.

Tak mrkněme na jednotlivé části zbroji, jejichž použití nám zaslibuje, že obstojíme v boji:

14Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,

V boji mnohdy chceme nějakým zásadním způsobem postupovat dopředu. Někdy ale musíme být rádi, že stojíme na místě. Stůjme pevně.

Pás pravdy – první část zbroje vůbec. To, že je na prvním místě, má svůj význam. Na pás se připíná třeba meč nebo další části zbroje. Pokud nepřijmeme Pravdu za svůj základní arzenál, snadno nás cokoli skolí a můžeme to rovnou zabalit.. jsme prostě „mimo“… Když už jsme u zbroje podle Písma, tak mrkněme na to, co Písmo označuje jako Pravdu: Boží Slovo a Ježíše Krista… to je 100% záruka pravdy.. Stojíme-li v Pravdě, připněme další část zbroje.

Pancíř spravedlnosti – pancíř ochrání životně důležité orgány, chrání naše srdce. Tato spravedlnost však není spravedlností, jak ji lidé znají, spravedlností lidského rozhodování a chování. Je to spravedlnost daná od Boha. Je to skutečnost, že Bůh na člověka hledí se zalíbením díky Ježíši Kristu. Tady se útočí na Tvé srdce, buď bdělý, aby zůstalo čisté, aby sis nebudoval pancíř ze své spravedlnosti (ta nezachrání nikoho a vede k pýše), ale aby to byl pancíř Ježíšovy spravedlnosti.

15obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘

Obutí – pokud nejsi připraven v každou chvíli zvěstovat Krista, rozšiřovat evangelium pokoje, snadno zavrávoráš. Nejsi připraven vyjít jako voják Ježíše Krista – vždyť zvěstování Jeho díla je náš účel tady na zemi… Máš být připraven vždy. Těžko se zdržovat obouváním, když na Tě míří zbraně nebo někdo nutně potřebuje Tvou službu. Už máš být k této službě obut – pohotově připravený.

16a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.

Štít víry – víra, je to prosté a silné spoléhání se na Něj, Vítěze. Prostě vím, že to, co zaslíbil, splní.. Jakmile začnu pochybovat o Jeho zaslíbeních, Jeho slibech, pochybuji o Jeho osobě a nemohu spoléhat, že v boji zvítězím – protože jsem tam sám. To, že víra má nesmírnou moc, je jasné… uhasí ohnivé střely Zlého. Uhasí to, co by nás bez víry mohlo smrtelně ranit.

17Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.

Přilba spasení – na co voják potřebuje přilbu, je jasné. Praktickou část si představíme každý. Chrání naši hlavu, naše myšlenky, centrum našeho fungování. Přilbu buď mám, nebo nemám. Spasení buď mám, nebo nemám. Neexistuje nějaké napůl spasení, nebo pokažené spasení. Spasení buď jsme, Bohu patříme a do nebe se dostaneme, nebo nejsme, Bohu nepatříme a v boji nemáme co dělat (máme spíš koukat, abychom tu „přilbu“ někde splašili – respektive aby nám byla darována). Máš spasení – máš přilbu – nezapomeň si ji nasadit 😉 – chraň jí své myšlenky… Hlavně si nenech nakukat, že přilbu nemáš, když ji máš… Taky je dobré vědět, jak jsi ji získal… protože tohle je útok na tvoji mysl…

Meč Ducha – Boží Slovo – jediná zároveň obranná i útočná zbraň z celého arzenálu. Umíš ji používat? Jak Písmo znáš? Jak je blízké Tvému srdci? Jak z něj dokážeš svědčit o pravdách víry? Rozjímáš o něm ve dne v noci?

18V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, 19aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia,

Modlitba – bez ní to nepůjde. Modlete se, proste, (postěte se), bděte, vytrvale se přimlouvejte (i za druhé).. to vše v Duchu svatém…

 

Zaujalo mě, že žádná z částí zbroji nemá počátek v nás. My je jen přijímáme jako Boží dary. Pravda, Spravedlnost, Spasení, Boží Slovo, vlastně i evangelium, které mám kázat a modlitba, jejíž počátek je u Pána (Řím 8:26).. Vyhrát můžeme jen s Ježíšem. Nemysleme si o sobě moc. Boj náleží Hospodinu (to řekl David, když šel na Goliáše 😉 ). Držme a používejme to, co jsme dostali.

 

Širší informace o duchovním boji obecně, povaze nepřítele a zbraních v pár kázáních:

http://nkz.reformace.cz/?p=3&pp=sr&string=Satan%20a%20duchovn%E1%20vojna

 

… a až se budeš zítra ráno oblékat, nezapomeň si obléci to nejdůležitější.. ať nejdeš do boje úplně „na ostro“ ;-).. jo, a během dne to nesvlíkej..

.. a pozítří taky… a vlastně furt…