Kolik stojí naše křesťanství – s jakými náklady musíme počítat?

Posted on

Jestliže máme v srdci touhu po svatosti, ukazuje to na mnoho dobrého a smíme děkovat Bohu za to, že tuto touhu vložil do našich srdcí. Zároveň však potřebujeme seriózně přemýšlet o tom, jak naše křesťanství ovlivní náš život. Kristem stanovená cesta k věčnému životu je plná radosti, ale je to také úzká cesta, na které kříž předchází korunu vítězství!!

Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení? (Lukáš 14:28)

Nechci teď psát o tom, kolik stojí záchrana duše křesťana. Dobře víme, že cenou za ni je předrahá krev Božího Syna – Pána Ježíše Krista, kterou přinesl jako oběť smíření za hřích, a takto vykoupil člověka z pekla. Chci se zaměřit na to, čeho se budou muset křesťané vzdát, chtějí-li žít život v Kristu a sloužit Jemu.

Přiznávám, že formální křesťanství mnoho nikoho nestojí. Zúčastnit se shromáždění v neděli a po celý týden se chovat relativně podle morálních zásad je levným křesťanstvím, v kterém není žádného sebezapření anebo osobních obětí. Oproti tomu být skutečným křesťanem něco stojí – je zapotřebí vítězit nad nepřítelem, vybojovat bitvy, přinést oběti a odolávat pokušením. Proto je velmi důležité, abychom si spočítali náklady!

Abychom pokročili k tomu, kolik nás to bude stát, začnu tedy se samospravedlivostí. Musíme nevyhnutelně odhodit veškerou pýchu a namyšlenost, která spočívá v představě, jací jsme dobří. Zachraňuje nás jedině dobrota a zásluhy někoho jiného – Pána Ježíše Krista. Bez Něj se součet naši morálky, modliteb, studia Bible, shromažďování se k chválám rovná nule. Potřebujeme do hloubky poznat, že sami o sobě jsme bídnými a bezmocnými hříšníky. A tak nás skutečné křesťanství bude stát naši samospravedlivost.

Budeme se muset vzdát našich hříchů. Musíme se vzdát všech skutků, které jsou v Božích očích špatné. Musíme je zavrhnout všechny, ať už jde o malé či velké, veřejně známé nebo tajné hříchy, o kterých víme jen my sami! Velmi dobře toto vystihuje Písmo zapsané u proroka Izajáše: „Očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro.“ (Izajáš 1:16-17) Je těžké to tak udělat. Kolikrát své hříchy máme tak rádi, že je milujeme, lpíme na nich a radujeme se z nich! Kristus je ochoten přijmout hříšníky, ale nepřijme je, budou-li lpět na svých hříších! Skutečné křesťanství nás tak bude stát i vlastní hříchy.

Měli bychom se také vzdát naší lásky k pohodlí. Jestliže chceme jako věřící uspět na naší cestě do nebe, neobejde se to bez neustálé námahy. Musíme si neustále dávat pozor, jak se chováme v každé chvíli svého života, musíme si dávat pozor na každou myšlenku, každé slovo i skutek. Musíme být pozorní při modlitbách, studiu Božího Slova a takových aktivit, které posilňují věřícího křesťana ve víře a znalosti Pána Ježíše Krista (např. čtení Písma, společné uctívání Pána s dalšími křesťany, Večeře Páně, vydávání svědectví o víře v Ježíše druhým). Tyto rady znějí docela složitě, protože ze své přirozenosti nemáme rádi nic, co vyžaduje námahu. Skutečné křesťanství nás tak bude stát i lásku k bezstarostnému pohodlí.

Možná přestaneme být i oblíbenými mezi sousedy. Jestliže nám v první řadě jde o to, jak se líbit Pánu Bohu, potom budeme muset strpět i mnoho zlovůle ze stran lidí okolo nás. Mnozí nás totiž odmítnou jako blázny nebo jako fanatiky. Ježíš sám řekl o tom, co nás bude čekat: „Pamatujte na má slova -Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovali mé slovo, zachovají i vaše. To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť neznají Toho, který mě poslal.“ (Jan 15:-20-21) Nebude to lehké snášet. Vždy je nepříjemné, když slyšíme, jak lidé mluví něco jiného, než chceme slyšet. Konec konců, podstoupíme-li to, tak to musíme vytrpět. Skutečné křesťanství nás tak může stát přízeň našich nevěřících sousedů.

Vždy pamatujme na to, že náboženství, pro které nevykládáme úsilí, má nulovou hodnotu. Jednou se tam nahoře ukáže, že levné křesťanství bez kříže je zbytečné, protože na konci jej nečeká žádná koruna vítězství!

(Z knihy Svatost a posvěcení od J.C.Ryle)